Gjatë gjirimeve në Bjeshkën e Moknës

Resurset natyrore dhe kulturore të komunës së Istogut, janë të lidhura ngushtë me trashëgiminë kulturore dhe historike të banorëve të kësaj treve. Ndërsa, investimet në infrastrukturën rrugore si dhe subvencionimet në rritjen dhe mbarështimin e bagëtisë, janë një shtytje e madhe për rikthimin e traditës shekullore të verimeve si dhe për zhvillimin e turizmit malor në Bjeshkët e Istogut. Ky reportazh nxjerr në pah vetëm disa ngjyra të mozaikut të larmishëm të jetës tradicionale si dhe mënyrën e veçantë të blegtorëve tanë të zellshëm,qoftë me anë të blegtorisë apo edhe me pika modeste turistike në Bjeshkën e Moknës. Për reportazhin televiziv klikoni ketu 

The natural and cultural resources of the municipality of Istog, are related to the cultural and historical heritage of the inhabitants of this area. Investments in road infrastructure as well as in raising livestock herds , are a great impute for the old summer tradition and the development of mountain tourism.
This TV Story highlights only a few colors of the diverse mosaic of traditional life as well as the special way of living, either through livestock or even with modest tourist points in the Mokna Mountains.