Mundësi të reja për shkollimin e romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve

27 shtator 2009, Dojce Vele & Radio Kosova, Krahasuar me të kalaurën, gjëndja e shkollimit të komuniteteve: rom, ashkalinj dhe egjiptas në Kosovë është dukshëm më e mirë. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë tashmë ka hartuar Strategjinë për Arsimin Parauniversitar 2007-2017, i cili krijon mundësi për një mësim më aktiv për këto komunitete, ndërsa në përfundim e sipër është edhe plasnprogrami për lëndën e gjuhës rome.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *