Kastriot: Shpërbërja graduale e Kampit të Plemetinit

22 maj 2009, Dojce Vele, Kampi I Plemetinit, në Kastriot të Kosovës, në të cilin qindra familje rom, ashkalinj, egjiptas por edhe serb nga e gjithë Kosova, për shumë vjet jetuan si te zhvendosur përbrenda vendit, me angazhimin e qeverisë së Kosovës dhe mbështetjen e donatorëve, ëështë shndërruar në një vendbanim social për këta të pastrehë. Mirëpo, në ndërtesat e mbetura është formuar një vendbanim joformal, në të cilin jetojnë 16-të familje, me shpresën për zgjidhjen e qështjes së banimit.  

Leave A Comment

Your email address will not be published.